1823. január 22.

1

1

Cseke – Kölcsey Ferenc befejezi Hymnus a ‘ Magyar nép’ zivataros századaiból című költeményét.  

1829 (valójában 1828 decembere)

2

2

Pest – először jelenik meg a Kisfaludy Károly által szerkesztett Aurora című almanachban Kölcsey Ferenc verse.

1828

3

Tudományos Gyűjtemény – Toldy Ferenc recenziója az Aurora-számról, melyben rövid említést tesz a Hymnusról.

1832

4

Pest – Toldy recenziója után évekkel később, de még az 1832-es Versek megjelenése előtt a Pesti Casino első felolvasó délutánján hangzott el először nyilvánosan Kölcsey Hymnusa a frissen alakult olvasótársaságban, Bártfay László előadásában. (Lásd: Bártfay László levele Kölcseynek, 1832. február 15.)

1832

5

5

Pest – Kölcsey Ferenc munkáinak első kötetében megjelenik a Hymnus, a’ Magyar nép’ zivataros századaiból című költemény.

1832

6

Pázmándi Horvát Endre megemlékezése a Hymnusról, az Akadémia megbízásából. A kritika soha nem jelent meg.

1836

7

Gaál József Szirmay Ilona című regényében ironikusan idézi fel a Hymnus 39-40. sorát.

1838. augusztus 24.

8

8

Szatmárcseke – meghal Kölcsey Ferenc.

1844. február 29.

9

Pest – a Pesti Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdet a Hymnus megzenésítésére. A pályázat benyújtásának határideje 1844. május 1.

1844. március 3.

10

Pest – a felhívás szövege megjelenik a Regélő Pesti Divatlapban: „…ez évben 20 arany pálya díjt tűz ki a’ legjobb népmelódiáért – Kölcsey Ferencz koszorús költőnk Hymnusára ének és zenekarra téve… Beküldésének határnapja 1844. május 1ső napja…”

1844 tavasza

11

11

Pest – Erkel Ferenc a pályaművön dolgozik. Anekdotikus feljegyzés szerint az idős Erkel így emlékezett vissza erre az időszakra: „Csend van. Ülök és gondolkodok: hát hogy is kellene azt a himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek a szava, aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: fiam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a szoba csöndességében megzendülnek az én fülemben a pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik belé, megvan a himnusz…” (Gárdonyi Géza: Apróságok Erkel életéből, II. A szózat meg a himnusz.)

1844. május 1. előtt

12

Pest – Erkel Ferenc benyújtja pályaművét a Nemzeti Színházhoz. Jeligéje Kölcsey Ferenc Vanitatum vanitas című versének két kezdő sora, melyet talán tudatosan hibásan idézett: „Itt az írás, olvassátok – Érett ésszel, józanon. Kölcsey.”

1844. május 1-ig

13

Pest – 13 pályamű érkezik a pályázatra.

1844. június 15.

14

Pest – megszületik a bíráló bizottság döntése.

1844. június 16.

15

Pest – közzéteszik az eredményt, a Regélő Pesti Divatlap és a Honderü hasábjain Szigligeti Ede színházi titoknok (titkár) aláírásával: „A’ pályaművek közt több igen jeles találtatik, ‘s kritikán alatti egy sincs. – A’ 20 darab arany jutalom egyhangúlag az első szám alatti, ‘s következő jeligés pályaműnek ítéltetett oda: Itt az írás forgassátok – Érett ésszel józanon. Kölcsey” A pályázaton többen dicséretben részesültek.

1844. július 2.

16

16

Pest – az Erkel Ferenc által megzenésített pályamű bemutatója a pesti Nemzeti Színházban. A bemutató alkalmából így írtak róla a Honderü című lapban: „…Most csak az van hátra, hogy Erkelünk’ gyönyörű hymnusát többször adassék alkalom hallani, megismerni, megtanulni, annak jelessége kezeskedik, hogy az nem sokára a legnagyobb népszerűséget vivandja ki magának, s valódi magyar néphymnussá válandik…”

1844. augusztus 10.

17

Óbuda – először szólal meg a Himnusz nyilvános ünnepségen: a Széchenyi nevű gőzös vízre bocsátása után az óbudai hajógyárban. Így ír róla a Honderü augusztus 17-én: „Erőteljes diapasonokban kezde zengeni ama fölséges néphymnus, mellyel Kölcseynk és Erkelünk’ egyesült lantjaik teremtenek. Szent lelkesedés rezgé át a hallgatóságot, az erősmellű férfi és csengő hangú énekesnők’ minden szavára, melly erélyezve az érczhangszerek’ teljes harmóniája által, valóságos nemzeti hymnuszszá magasult.”

1844. augusztus 15.

18

Pest, Rákos mezeje – Nagyboldogasszony ünnepe – először hangzik el a Himnusz egyházi szertartás keretében a pesti polgári őrhad zászlószentelésén kb. ötvenezer ember jelenlétében. Az eseményről a Honderü is beszámol augusztus 17. számában: „A szent mise elkezdődik; mit általában magyar ének kisére. Fölmutatás alatt a szép Kölcsey-hymnust hallatván a zenekar.”

1844. augusztus 25.

19

Pest – a vaknövelde vizsgaünnepélyén a tanítványok a Himnuszt éneklik a megyeháza nagytermében.

1844. szeptember 10. körül

20

Pest – megjelenik nyomtatásban a Himnusz kottája Wagner József zeneműkiadónál – Deák Ferencnek ajánlva. Ez lehetővé teszi a mű országos terjedését.

1844. november 27.

21

21

Kolozsvár – a kolozsvári Nemzeti Színházban előadás után a színészek eléneklik a Himnuszt.

1845. május 16.

22

Kolozsvár – Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály erdélyi útján az ünneplő közönség a Himnuszt énekli: „Több mint száz fáklya’ világánál a’ helybeli hangászkar” felvonulását követte „megdicsőült Kölcseynk hymnuszának a’ tisztelgő fiatalság általi eldallása”. Deák Ferenc „beszéde’ alapjául az eldalolt hymnusz’ azon szavait: megbűnhődte már e’ nép a’ multat ‘s jövendőt” választja. (Pesti Hírlap, 1845. május 27.)

1847. augusztus 31.

23

Pest – István nádor köszöntéséül a Hymnus és a Szózat együtt hangzik el.

1848. március 15.

24

24

Pest – a Nemzeti Színházban este Katona Bánk bánját adják, de a közönség egy idő után a Rákóczi-indulót követelte, majd a Marseillaise következett, s ennek eljátszása után adták Erkel Hunyadi Lászlójából az első felvonás fináléját, a „Meghalt a cselszövő…” kezdetű kórusművet, ezt követte Petőfi Nemzeti dala Egressy Gábor előadásában, majd népdalokat énekeltek, s ezután játszották „Erkel zenéje szerint Kölcsey Hymnuszát, Egressy Béni zenéje szerint Vörösmarty Szózatát”, végül a Rákóczi-induló hangjai kíséretében hagyta el a közönség a színházat. (Pesti Divatlap, 1848. március 19., 362.)

1848. március 25.

25

Marosvásárhely – a fáklyás menetben felvonuló ifjúság a Himnuszt énekli. (Erről az eseményről az Erdélyi Híradó tudósít 1848. április 4-én.)

1848

26

A forradalmi törvényhozás csak a nemzeti felségjelek, a címer és a zászló ügyében intézkedett, hivatalos himnuszt nem jelölt ki.

1848. szeptember

27

Dobsa Lajos Március tizenötödike című vígjátékában, s az első jelenetben, a „Hermina” gőzös fedélzetén, az utasok között a fiatalok a Hymnus első szakaszának egy részét éneklik: „Balsors a’ kit régen tép” stb. (Életképek 1848. szept. 10., 328.)

1849. április 24.

28

Pest – a császáriak kivonultak Pestről, a Nemzeti Színház pedig Szabad hangok címmel „ének és szavalati egyveleg”-et hirdet, amelyben második számként – a Rákóczi-indulót követően – elhangzik a Himnusz is (Március Tizenötödike, 1849. április 24., 16. o.).

1848–49

29

A pesti március 15-e hatására rendezett ünnepségeken számos vidéki városban a Himnuszt énekelték – általában a Rákóczi-indulóval és a Szózattal együtt (Temesvár, Rozsnyó, Nagyvárad, Kecskemét).

1848. augusztus 20.

30

Buda – először hangzott el a Himnusz hivatalos állami ünnepségen a budavári Nagyboldogasszony- (ma: Mátyás-) templomban. Erre a többször hangoztatott eseményre nem találtunk megbízható adatot. A tényt elsőként Kovalovszky Miklós állította (a forrás megjelölése nélkül) az „Őrzők vigyázzatok a strázsán” c. írásában, mely a Magyar Múzsa című lap 1944. évi 16. számában jelent meg (36. o.) lásd Kritikai kiadás.

1849-től

31

A szabadságharc leverését követően – a Gott erhaltét erőszakolták a nemzetre, a Himnusz csak elvétve szólalhatott meg.

1850. március 26.

32

Pest – a Nemzeti Színházban a pesti gyermekkórház javára adott műsor végén a Himnuszt énekelték.

1850. augusztus 21.

33

Pest – a Nemzeti Színházban a Losonc megsegítésére tartott díszünnepségen a Himnuszt énekelték.

1850-es évek

34

Amíg a negyvenes évek végén ünnepi alkalmakkor felváltva vagy együtt énekelték a Hymnust és a Szózatot, addig az ötvenes években a Hymnus lett a nemzeti érzelmeket jobban kifejező népének.

1854

35

Legfelső császári leirat teszi kötelezővé a Gott erhalte éneklését, illetve előadását az ünnepségeken.

36

Cseke – Kölcsey Ferenc síremlékének felavatásán Csekén a pataki kántus a Himnuszt énekelte. „Csekei utunk diadalmenethez hasonlított. Nemcsak a hallgatóság, hanem az egész haza méltánylatát és dicséretét megszerzénk.” (A pataki kántus évkönyve)

1857. május 6.

37

Pest – Erkel és a Doppler testvérek közösen komponált Erzsébet című operájának a bemutatója I. Ferenc József és Erzsébet királyné tiszteletére. Az Árpád-házi szentekről készült mű II. felvonásában a Harangkar után felcsendült a Himnusz.

1859. december 30.

38

Széphalom – a Kazinczy-ünnepélyen is elhangzik Kölcsey Hymnusa.

1860. április 30.

39

Pest, belvárosi templom – rekviem Széchenyi István gróf emlékére; a templom köré mintegy 80 000 ember gyűlt össze, s a Himnuszt és a Szózatot énekelték.

1861. április 4.

40

Lőcse – Szepes megye közgyűlésén az iglói dalárda a Himnuszt és a Szózatot énekelte Széchenyi arcképének leleplezésekor.

1862. augusztus 22.

41

Pest – a színház fennállásának 25. évfordulóján a Nemzeti Színház egész társulata, a budai Népszínház tagjaival kiegészülve előadja a Himnuszt Erkel Ferenc vezényletével.

1865. december 14.

42

Pest – az országgyűlés megnyitása alkalmából az ünnepi mise után a Himnusz hangjaira vonult be I. Ferenc József a trónterembe.

1867

43

A kiegyezés után – hazafias és társas összejöveteleken, nyilvános ünnepségeken, az iskolákban szokássá válik, hogy a Himnuszt vagy a Szózatot éneklik.

1867

44

Mosonyi Mihály két énekhangra és zongorára átírta a Himnuszt.

1867

45

Erkel Ferenc Dózsa György című operájának fináléjában feldolgozta a Himnusz melódiáját.

1870-es évek

46

Megszülettek Liszt Ferenc zongorára, majd szimfonikus zenekarra írt fantáziái Szózat és Himnusz címmel.

1875

47

Megjelenik az első Kölcsey-monográfia, Vajda Viktor munkája, melyben először olvashatunk némiképp részletesebb elemzést a Hymnusról mint irodalmi alkotásról.

1885

48

Megjelenik a második monográfia Kölcseyről, Jancsó Benedek műve, hol a Hymnusról írva erősebb hangsúlyt kap a mű hazafias jellege, s megfogalmazódik az az értékelés, mely hosszú ideig, voltaképpen napjainkig minden megemlékezés alaphangja lesz.

1887

49

Erkel Ferenc a Nemzeti Színház megnyitásának 50. évfordulójára írt Ünnepi nyitányában összekapcsolta saját eredeti művét Egressy Béni Szózathoz írt zenéjével.

1894. április 1.

50

Budapest – Kossuth Lajos ravatalánál a Nemzeti Múzeumban a budai dalárda elénekelte a Himnuszt, majd a temetési menetben is többször elhangzott a Szózattal együtt.

1898

51

Budapest – a március 15-i események félévszázados évfordulója kapcsán is sok helyütt hangzik fel a Himnusz, pl. a polgárság Nemzeti Lovardában tartott ünnepségén; a Nemzeti Múzeum előtti ünnepség után pedig a Várba induló menet a Kossuth-nótát, a Himnuszt és a Marseillaise-t énekelte.

XX. század eleje

52

Kölcsey Hymnusát Erkel zenéjével nemzeti imaként emlegetik; ugyanakkor sajtópolémia: ellenezték a Himnusz templomokban való éneklését, mert nem szerepel az engedélyezett liturgikus énekek között, a „Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt” rész pedig dogmatikai szempontból kifogásolható.

1903. április 4.

53

53

Budapest – a képviselőházban Pap Zoltán képviselő interpellációja nyomán vita keletkezik: miként lehetséges, miszerint „több nép- és felsőbb iskolában a közoktatás vezetői annyira megfeledkeztek magukról és a magyar állam tekintélyéről, hogy egy velünk jogilag szerződéses viszonyban, de tényleg ellenséges lábon álló államcsoportozat himnuszát, az u.n. »Gott erhalte«-t énekeltetik?” A vita nyomán Rátkay László képviselő törvényjavaslata az egységes magyar nemzet himnuszáról. A javaslat Széll Kálmán miniszterelnök válasza után, aki semmi kivetnivalót nem talált a „Gott erhalte” eléneklésében, lekerült a napirendről.

1906

54

Rákóczi és Thököly hamvainak hazahozatala kapcsán legtöbbször a Hymnust énekelték.

1908. október

55

Ellenvélemény a Himnusszal kapcsolatban Eötvös Károly tárcája a Pesti Hírlapban Az első nemzeti dal címmel.

1913

56

Felmerül a Hymnus törvényes védelmének kérdése. Egy felvidéki kocsmai összeütközés során az ott iszogató tanító a Hymnus játszását rendelte a cigánybandától, mikor az ugyancsak ott iszogató szlovák pap köpött egyet, és megrendelte a „Hej Szlovacit”. A konfliktussá fajult igényeltérés bíróság elé került, az ügy megjárta a törvényszéket, a táblát, végül a királyi Curia elé jutott, ahol úgy döntöttek, hogy a szlovák pap ittas emberek közötti megnyilvánulása nem minősíthető izgatásnak, s felmentették a papot.

1918. október 23.

57

Debrecen – az egyetem felavatásakor valószínűleg utoljára hangzott el Magyarországon a Gott erhalte himnuszként.

1918–1919

58

Az Osztrák-Magyar Monarchia fölbomlása után a megcsonkított, de független Magyarország „hivatalos” himnusza lett a gyakorlatban Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc alkotása.

1923

59

Megjelenik Horváth János alapvető tanulmánya, A Himnusz a Napkelet című folyóiratban és Krúdy Gyula írása A Himnusz bölcsőjénél című a Nyugatban.

1923. június 10.

60

Mátészalka – országos ünnepséget rendeznek a nemzeti ima születésének századik évfordulóján.

1923

61

61

Dohnányi Ernő hármas zenekarral idézte a Himnusz, a Szózat és saját Hitvallás – Nemzeti ima című művének témáját Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulóját köszöntő Ünnepi nyitányában.

1938

79

Dohnányi elkészíti Erkel Hymnuszának áthangszerelését.

1939

62

Minisztériumi rendelet, mely úgymond a könnyebb énekelhetőség kedvéért kimondja, hogy a „Hozz rá…” helyett „Hozz reá…” énekelendő.

1945–1949 közötti időszak

63

Az ún. szocialista országok közül Magyarországon, valamint Lengyelországban és Csehszlovákiában maradhatott meg a „régi” himnusz.

1951

64

A Kölcsey-kiadás ideológiai magyarázata, mint az értelmezés szintjén történő kisajátítás kísérlete.

1952

65

Nem sokkal a nemzeti címer lecserélése után Révai József tervbe vette, hogy Illyés Gyulával új himnusz-szöveget írat, melyet majd Kodály Zoltán fog megzenésíteni. A terv azonban a két művész kiállása miatt nem valósult meg. Illyés visszaemlékezésének részlete az 1974-ben kiadott Naplóban Széll Jenő, az egyik hiteles tanú Kodály reakcióját örökítette meg.

1952

66

Pécs – a szovjet Mojszejev-együttes vendégszereplése. Műsorukat a pécsi Nemzeti Színházban a Himnusz magyar nyelvű, ének-zenekari megszólaltatásával kezdték. A magyar közönség tapsviharral köszönte meg az orosz vendégek gesztusát.

1956

67

1956-os forradalom és szabadságharc – a Himnusz – a Szózat, a Boldogasszony anyánk és Beethoven Egmont-nyitánya mellett – szimbólummá vált.

1957

68

A forradalom és szabadságharc leverését követően készült el Lajtha László VII. („Forradalom”) szimfóniája, melynek eredeti címe „Mártírok siratója” volt. A címet később baráti tanácsra „Ősz”-re változtatta. A zárótétel kódájában – harang és rézfúvósok hangján – szólal meg a Himnusz dallamának az első sora. A „magyar” szóra eső résznél a dallamot az egész zenekar hangereje tapossa el. (A mű első hivatalos bemutatója 1990. október 23-án volt, az Operaházban, az Antall-kormány jelenlétében.)

1957–1989

69

A Kádár-diktatúra idején állami rendezvényeken és iskolai ünnepségeken a Himnusz többnyire csak a szovjet himnusszal és/vagy az Internacionáléval együtt hangozhatott el.

1989. január 22.

70

A Himnusz születésnapja a magyar kultúra napja. 1993-tól kezdve ezen a napon tüntetik ki a pedagógusokat is. (A Himnusz szövegének kéziratát január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc.)

1989

71

A rendszerváltás idején – az 1989. október 23-tól hatályos XXXI. tv. 36. §-a kimondja: „a Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.” Ez a szöveg került be az Alaptörvénybe is. (XIV. fejezet, 75 §).

A rendszerváltás után – az új magyar útlevelekben is megjelenik a Himnusz; egyrészt a műanyag adatlapon dombornyomással látható a kézirat szövegének részlete, másrészt pedig az útlevél oldalain UV-fény alatt látható a megzenésítés kottájának részlete.

A Magyar Millennium éve, 2000

72

Erkel Hymnuszának és a korabeli – még fellelhető – pályaműveknek első autentikus felvétele a Szent Alberik Kórus és a MÁV Szimfonikus Zenekar előadásában.

2006. május 7.

73

Budakeszi – felavatták a Himnusz szobrát. V. Majzik Mária alkotása kilenc méter hosszú, négy és fél méter magas, egy kör sugarai mentén jeleníti meg a vers sorait, közepén pedig egy két méteres, több mázsás, bronzból készült Isten-alak látható. Ünnepeken hétszer három bronzharang szólaltatja meg Erkel Ferenc művét a szobor hét ívből álló szerkezetében.

2010 kora ősze

74

Hír a médiában a felvetés: a tervezett új alkotmány szövegének preambuluma az „Isten, áldd meg a magyart!” sorral kezdődjék.

2012. január 1.

75

Hatályba lép az Alaptörvény, melynek preambuluma a Himnusz első sorával kezdődik: Isten, áldd meg a magyart!

2013. március 14.

76

A magyar zenei élet reprezentáns szakmai szervezeteinek állásfoglalása „Erkel Ferenc Kölcsey Ferenc versére írt Hymnuszának védelmében”.

2016. augusztus 6.

77

Először hangzik el a MOB felkérésére, Erkel eredeti partitúrája alapján készített Olimpiai Himnusz Szász Emese párbajtőröző tiszteletére Rio de Janeiróban.

2020

78

A Magyar Állami Operaház Kórusának és a Budapest Filharmóniai Társaság Zenekarának Erkel eredeti Himnusz-verziójából készült felvétele nyitja meg az EMMI Magyar Kultúra Napi ünnepségét az Uránia Filmszínházban. Dr. Bencze Izabella jogász kezdeményezi az Erkel eredeti művéhez való visszatérést az Alaptörvénynek megfelelően.

Scroll to Top